1. Chúng tôi không lưu trữ thông tin người dùng vì các mục đích cho bên thứ 3.
2. Người dùng truy cập nội dung ứng dụng cung cấp các thông tin phù hợp để sử dụng theo tính năng
3. Toàn bộ thông tin được mã hóa bảo mật SSL theo tiêu chuẩn toàn cầu
4. Mọi thông tin được sử dụng vì mục đích sử dụng tự nguyện

LiveX Teams

Updating...